• szkoleniazpierwszejpomocy
 • zabezpieczeniamedyczne
 • transportmedyczny

Kalendarz

Brak wydarzeń w kalendarzu
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Regulamin sklepu internetowego

REGULAMIN

 

Sklep Internetowy, działająca pod adresem www.szkoleniaazymut.pl/index.php/breloczki jest prowadzony przez Firmę Szkoleniowo-Usługową AZYMUT, ul. Opolska 14/32, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy ………………………. zwana jest dalej Firmą.

 

§ 1. Warunki realizacji zamówienia

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, składania zamówień na produkty dostępne w  Sklepie Internetowym, uiszczania przez Klienta opłaty za zakupione produkty, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Zamawiający w sklepie internetowym zwany dalej Klientem powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. W toku rejestracji i składania zamówienia Klient zostanie poproszony o zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu
 3. Klient otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres e-mail podany w trakcie składania zamówienia.
 4. Zamówienie jest realizowane po zaksięgowaniu płatności na koncie bankowym Firmy. Zapłaty należy dokonać przelewem elektronicznym, przelewem bankowym lub kartą płatniczą.
 5. Przedmiot zamówienia, zwany dalej Produktem, jest wysyłany na adres podany przez Klienta.
 6. Dostawa zamówionych Produktów następuje za pośrednictwem Poczty Polskiej. Dostawa może również nastąpić bezpośrednio do Klienta – jeśli Klient mieszka na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój. Szczegóły dostawy ustalane są mailowo (na adres e-mail podany przez Klienta) lub telefonicznie (na numer podany przez Klienta).
 7. Do każdego zamówienia, na życzenie Klienta, jest wystawiana faktura, która jest doręczona Klientowi razem z Produktem.

 

 

§ 2. Ceny

 

Ceny są podawane w polskich złotych i są cenami brutto, nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia jest prezentowana po ustaleniu z Klientem sposobu dostawy i przesyłana na adres e-mail, podany przez Klienta.

 

 

§ 3. Termin realizacji zamówień

 

 1. Podstawowy termin dostawy zakupionych Produktów wynosi od jednego do siedmiu dni roboczych liczonych od daty złożenia zamówienia tj. dni od poniedziałku do piątku, począwszy od daty złożenia zamówienia.
 2. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta Firma poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Firma może zaproponować Klientowi:  
 • anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Firma będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia);  
 • anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Firma będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie); 
 • podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).  

W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie Firmy), Firma dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta.

 1. Ze względów logistycznych, zamówienie złożone do godziny 13.00 dnia roboczego traktowane jest jako złożone w danym dniu. W przypadku złożenia zamówienia po godzinie 13.00 albo w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, zamówienie jest rejestrowane jako złożone najbliższego następnego dnia roboczego.

 

§ 4. Formy płatności i dostawy

 

 1. Zapłaty należy dokonać przelewem elektronicznym, przelewem bankowym lub kartą płatniczą.
 2. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu płatności na koncie bankowym Firmy.
 3. Dostawa Produktów odbywa się w sposób wybrany przez Klienta.

 

§ 5. Warunki zwrotu

 

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2002 r. "o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz.U. z dnia 31 marca 2000 r.), Klient który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od wydania Produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem (najlepiej zrobić to listem poleconym). W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, w tym towar objęty zwrotem ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 2. Zwrot może dotyczyć całości zamówienia lub jego części.
 3. Produkty przeznaczone do zwrotu można odesłać do Firmy wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy na adres: Firma Szkoleniowo-Usługowa AZYMUT, ul. Opolska 14/32, 44-335 Jastrzębie-Zdrój.
 4. Koszt wysyłki Produktów przeznaczonych do zwrotu ponosi Klient.
 5. Zwrot pieniędzy zostanie dokonany przez Firmę niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni na numer rachunku bankowego Klienta wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy lub przekazem pocztowym.

 

§ 6. Warunki reklamacji

 

 1. Reklamacji podlegają Produkty jeżeli w chwili ich wydania są niezgodne z umową. Reklamacja może dotyczyć części lub całości zamówienia.
 2. Jeżeli Produkty są niezgodne z umową, Klient może żądać doprowadzenia ich do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowe.
 3. Klient traci uprawnienia przewidziane w §6 ust. 2, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym Firmy. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem (najlepiej zrobić to listem poleconym). Firma odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Klientowi. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.
 4. Reklamowane Produkty należy odesłać wraz z informacją o przyczynie reklamacji na adres: Firma Szkoleniowo-Usługowa AZYMUT, ul. Opolska 14/32, 44-335 Jastrzębie-Zdrój.
 5. Reklamacje są rozpatrywane przez Firmę nie dłużej niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania żądania Klienta.
 6. W przypadku uzasadnionej reklamacji Produkt zostanie wymieniony, a jeśli nie będzie to możliwe, Firma niezwłocznie zwróci Klientowi równowartość ceny Produktów wraz z kosztami przesyłki, na numer rachunku bankowego, z którego dokonano przelewu.
 7. Koszty poniesione przez Klienta związane z odesłaniem reklamowanego produktu zostaną zwrócone przez Firmę.

 

§ 7. Dane osobowe

 

 1. Dane osobowe Klienta, podane przez Klienta w trakcie składania zamówienia, mogą być przetwarzane przez Firmę tylko w celu realizacji zamówienia Klienta.
 2. Administratorem danych osobowych jest Firma Szkoleniowo-Usługowa AZYMUT, ul. Opolska 14/32, 44-335 Jastrzębie-Zdrój.
 3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

 

§ 8. Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego i Ustawy z dnia 2.03.2002 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 2. Wszelką korespondencję należy kierować na adres: Firma Szkoleniowo-Usługowa AZYMUT, ul. Opolska 14/32, 44-335 Jastrzębie-Zdrój.

 

 

§ 9. Warunki świadczenia usług elektronicznych

 

Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest: 

 • komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari; 
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).